Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,144
  • Visitors:
    • Today:342
    • This year:376,687
1. Celem powołania Chiropterologicznej Komisji Faunistycznej (Komisji) przy Porozumieniu dla Ochrony Nietoperzy (PON) jest weryfikacja najcenniejszych stwierdzeń nietoperzy (ocena poprawności oznaczenia) oraz edukacja w zakresie ich oznaczania. Listę gatunków, których obserwacje będą weryfikowane, zawiera Załącznik 1.
 
2. Miejscem przesyłania korespondencji kierowanej do Komisji oraz jej przechowywania, a także miejscem przechowywania dokumentacji i prowadzenia sekretariatu Komisji, jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy.
 
3. Komisja składa się z osób powoływanych i odwoływanych przez Radę PON. Kadencja członka Komisji trwa dwa lata.
 
4. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z regulacji szczególnych, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy jej członków.
 
5. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, koordynującego pracę Komisji, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji Komisji.
 
6. Komisja zbiera się na niejawnych posiedzeniach co najmniej raz w roku.
 
7. Stwierdzenia do weryfikacji przesyłane są na specjalnych formularzach (Załącznik 2), pocztą tradycyjną (w dwu egzemplarzach) lub elektroniczną do sekretariatu Komisji ([email protected]).
 
8. Nadesłane zgłoszenia są udostępniane wszystkim członkom Komisji. Gdy żaden z nich nie ma zastrzeżeń do poprawności oznaczenia, stwierdzenie jest zatwierdzane. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez jednego członka Komisji, podejmowana jest dyskusja nad poprawnością oznaczenia. Ostateczne uznanie poprawności oznaczenia zapada jednogłośnie, przy czym pod uwagę nie są brane osoby wstrzymujące się od głosu.
 
9. Od negatywnej decyzji Komisji przysługuje odwołanie się do jej Przewodniczącego, który może skierować zgłoszenie stwierdzenia do ponownego rozpatrzenia.
 
10. W przypadku weryfikacji oznaczenia materiału kostnego lub martwych okazów, Komisja wydawać będzie orzeczenia dysponując materiałem do wglądu.
 
11. W przypadku weryfikacji oznaczeń poczynionych za pomocą detektorów ultradźwiękowych, Komisja wydawać będzie orzeczenia dysponując nagraniami głosów nietoperzy.
 
12. Zmiany w zasadach funkcjonowania Komisji wprowadzane są zwykłą większością głosów (ponad 50%) członków Komisji, a następnie zatwierdzane przez Radę Porozumienia PON.
 
6 kwietnia 2001 r.