Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,587
  • Visitors:
    • Today:224
    • This year:377,104
Odczuwając potrzebę koordynacji podejmowanych działań ochronnych i edukacyjnych na rzecz nietoperzy, a także usprawnienia przepływu informacji oraz wymiany doświadczeń, tworzymy Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy, zwane dalej Porozumieniem.
 
Podstawowe cele Porozumienia to:
a) skuteczna ochrona kryjówek nietoperzy;
b) ograniczanie czynników zagrażających nietoperzom poza ich kryjówkami;
c) kształtowanie pozytywnego stosunku do nietoperzy w społeczeństwie.
 
Swoje cele Porozumienie będzie osiągać w szczególności poprzez:
a) wypracowanie i wprowadzenie sprawnego systemu zbierania, opracowywania, przechowywania i udostępniania informacji dotyczących nietoperzy i ich ochrony;
b) prowadzenie skoordynowanych działań ochronnych, badawczych i edukacyjnych;
c) optymalizację zdobywania i wykorzystywania funduszy na ochronę nietoperzy;
d) wypracowanie i wprowadzenie jednolitego systemu licencji chiropterologicznych.
 
Porozumienie zawierają:
a) Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”;
b) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy;
c) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”;
d) Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.
Są to członkowie założyciele Porozumienia.
 
Do Porozumienia mogą przystąpić także inne organizacje społeczne i instytucje, które:
a) posiadają samodzielną osobowość prawną;
b) ich działalność nie jest nastawiona na zysk;
c) jednym z ich celów statutowych jest ochrona nietoperzy lub ogólnie przyrody;
d) prowadzą działania związane z ochroną nietoperzy lub edukacją na ich temat;
e) akceptują cele i zasady funkcjonowania Porozumienia;
f) uzyskają rekomendacje od co najmniej 2 członków Porozumienia.
Po podpisaniu tekstu Porozumienia stają się oni jego pełnoprawnymi członkami.
 
Osoby fizyczne, grupy nieformalne, nie posiadające samodzielnej osobowości prawnej jednostki organizacyjne organizacji lub instytucji, firmy oraz wszystkie osoby prawne mogą zostać uznane za stałych współpracowników Porozumienia, jeśli:
a) finansują albo prowadzą samodzielnie działania na rzecz ochrony nietoperzy lub edukacji dotyczącej tej grupy zwierząt;
b) akceptują cele i zasady Porozumienia i wyrażą pisemnie chęć współpracy z nim;
c) uzyskają rekomendację jednego z członków Porozumienia.
 
Do koordynowania prac Porozumienia, podejmowania wszelkich decyzji w jego imieniu oraz reprezentowania go na zewnątrz jest upoważniona Rada Przedstawicieli.
 
Dla osiągnięcia swoich celów Porozumienie realizuje wspólne przedsięwzięcia.
 
Uczestnictwo w Porozumieniu oraz udział w realizacji jego przedsięwzięć nie ogranicza w jakikolwiek sposób prawa członków do realizacji własnych projektów związanych z ochroną nietoperzy, edukacją na ich temat oraz badaniem tych zwierząt.
 
Porozumienie działa na zasadzie umowy cywilnej pomiędzy zainteresowanymi osobami prawnymi.
 
Szczegółowe zasady funkcjonowania Porozumienia i jego organów ustala Regulamin Porozumienia, stanowiący załącznik do umowy o przystąpieniu do Porozumieniu. W sprawach nie normowanych niniejszą umową oraz Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.