Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:305,854
  • Visitors:
    • Today:910
    • This year:378,460
Abstract: The black chin spot in Daubenton’s bat makes it possible to distinguish individuals in their first year of life from bats older than one year. This feature allows the study of age related hibernation strategies in natural conditions. The location of the winter colony under study at an altitude of 800 m, in severe mountain climate, excluded the possibility of winter feeding or migration in study population. Observations were carried out during 6 winter seasons. During the course of the observation period the median hibernation temperature and the distance of hibernating bats from the cave entrance declined significantly, while the frequency of animals roosting in crevices increased. Sub-adult bats were found hibernating in significantly lower temperature and in places situated lower on the cave walls than adult individuals. Selection of optimal hibernation temperature and relative humidity by hibernating animals was possible by changing the distance from the cave entrance and the height of hibernation place. The lack of records of sub-adult and substantial decline in the number of males in the middle of the winter, suggests that some individuals with smaller fat reserves were hibernating in the rubble on the bottom of the cave. In such micro-habitats, they could probably find low temperature and in high relative humidity, which allow them to minimise the arousal frequency with the consequent saving in energy resources. During three consecutive winters disturbance was restricted to two inspections per season, individuals were uniquely marked and the relationship between the body mass at the beginning and end of hibernation (November and March) was investigated. The linear relationship between body mass at the beginning and end of the hibernation period indicates these bats did not forage in winter and their energy use was exclusively dependent on fat reserves accumulated prior to hibernation. The ability to regulate body mass loss during hibernation, observed in natural conditions, was obtained by appropriate habitat selection, probably resulted in declined arousal frequency.
 
Dzięki zastosowaniu kryterium czarnej kropki wargowej, pozwalającej odróżnić osobniki nocka rudego w pierwszym roku życia od osobników starszych niż 1 rok, możliwe było zbadanie różnic w strategiach hibernacji dorosłych i młodocianych osobników tego gatunku w warunkach naturalnych. Stanowisko, w którym prowadzono badania, znajdowało się na wysokości 800 m n.p.m., w strefie surowego, górskiego klimatu, co umożliwiło wyeliminowanie wpływu migracji i zimowego żerowania na dynamikę masy i selekcję siedlisk. W kolejnych miesiącach sezonu zimowego obserwowano zmniejszanie się mediany temperatury hibernacji i odległości zimujących osobników od otworu sztolni oraz zwiększanie się frekwencji osobników zimujących w szczelinach. Osobniki młodociane zimowały w niższych temperaturach oraz w miejscach położonych niżej na ścianach sztolni niż osobniki dorosłe. Aktywne wybieranie przez nietoperze warunków hibernacji (temperatury i wilgotności względnej) odbywało się przez zmniejszanie odległości od otworu sztolni oraz zmiany wysokości miejsca zimowania. Brak stwierdzeń osobników młodocianych w styczniu i lutym oraz znaczne zmniejszenie liczby obserwowanych samców wskazuje, że osobniki posiadające mniejsze rezerwy energetyczne zimowały w miejscach niedostępnych dla obserwatorów – prawdopodobnie w rumowisku na dnie sztolni. W takich mikrosiedliskach, w niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności, nietoperze znajdowały warunki umożliwiające zmniejszenie częstości spontanicznych przebudzeń. Indywidualne znakowanie oraz ograniczenie liczby kontroli do dwóch w ciągu sezonu (XI i III), przeprowadzone w trzech ostatnich sezonach obserwacji, umożliwiło stwierdzenie: (1) liniowej zależności między masą ciała na początku i na końcu hibernacji, (2) zdolności do kontrolowania przez nietoperze spadku masy ciała dzięki aktywnemu wybieraniu warunków hibernacji.