Szlakiem podkowca

Forum.Przyroda.org

Kontakt

Jolanta Węgiel
Wydział Leśny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-651 Poznań

Mapa strony

  • Unique Visitor:143,216
  • Visitors:
    • Today:96
    • This year:824,407
Wszystkie nietoperze dziko występujące w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.
W Polsce ochrona gatunkowa zwierząt jest stosowana na mocy ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004, nr 92, poz. 880) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004, nr 220, poz. 2237).
W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową wprowadzone są następujące zakazy: zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenie siedlisk i ostoi, wybieranie, posiadanie oraz przechowywanie jaj i inne.
Strefy ochrony ostoi
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.U. z 2004, nr 220, poz. 2237).
Załącznik nr 5: Gatunki dziko występujących zwierząt, dla których wymagane jest ustalenie stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub miejsc regularnego przebywania.
Na poziomie międzynarodowym nietoperzy dotyczą akty:
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk (Konwencja Berneńska) wraz z załącznikami
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska)
Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie (Porozumienie Bońskie)
Dyrektywa Siedliskowa (Dyrektywa Rady 92/43/EWG)
Z zapisów Konwencji Bońskiej wynikła potrzeba stworzenia porozumień dotyczących ochrony poszczególnych grup zwierząt jej efektem jest „Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie” (EUROBATS) z 4.12.1991 r. (Dz. U. nr 96 poz. 1112 z 1999 r.).